Semalt, web ösüşinde SEO-nyň haýsy taraplaryny göz öňünde tutmalydygyny düşündirýär

Web sahypasyny döretmek jaý gurmak bilen deňeşdirilip bilner: binýady gowşak bolsa, durnukly bolmaz. Onda ýaşamak isleseňiz käbir esaslar edilmeli. Web sahypalary üçin gözleg motory optimizasiýasy (SEO).

Web sahypasyny düzýän wagtyňyz, doly täzeden dizaýn edilendigine ýa-da täzelenendigine garamazdan, SEO hakda pikir etmeli. Ine, munuň sebäbi:

  • > size köp wagt tygşytlar
  • > size has ýokary dereje gazanar
  • > size has köp traffik berer we köp pul gazanar

Bu artykmaçlyklardan peýdalanmak üçin “ Semalt” -yň Müşderi üstünligi dolandyryjysy Iwan Konowalow, kompaniýanyň web sahypasyny işläp düzeniňizde we dizaýn edeniňizde göz öňünde tutmaly SEO ballaryňyzyň sanawyny düzdi.

1. Saýt arhitekturasy we baglanyşyk döretmek

Jaýyň meňzeşligini ulanyp, onuň köp bölekleriniň bardygyny görersiňiz. Mysal üçin, sanitar-tehniki enjamlar, mebeller, izolýasiýa, abadanlaşdyryş, reňk işleri we sanaw dowam edýär. Bularyň hemmesi peýdaly ýer döretmek üçin bilelikde işlemeli. Web sahypaňyza-da degişlidir - logiki tertipde täzeden düzülmeli. Indi saýt arhitekturasy alada edýär. Beýleki tarapdan baglanyşyk, web sahypaňyzyň ähli sahypalaryna girip bolmagyny üpjün edýär.

2. Çekiş

Google we beýleki gözleg motorlary web sahypalaryňyza göz aýlaýar we soňra indeksleýär. XML, AJAX, Flash ýa-da JavaScript-i saýlasaňyz, mazmunyň dinamikidigine göz ýetiriň. AJAX-dan peýdalanmakdan saklanýarsyňyz, sebäbi bu kodlaýyş dilini ulanyp kodlanan sahypalary gözlemek we soňundan indekslemek gaty kyn. Mistakesalňyşlyklar üçin web sahypaňyzyň robots.txt faýllaryny iki gezek barlaň.

3. Funksiýa

Web sahypaňyzyň ýeke-täk maksady markaňyzy satmak. Her bir aýratynlyk bu maksada ýetmäge kömek etmelidir. Çykyş menýusy, katalog bolsun ýa-da näme pikir edip bilersiňiz. Web sahypasynyň işleýşine hiç hili zyýan bermeýändigine göz ýetiriň, şonuň üçin web ösüş döwründe bozulan baglanyşyklara we beýleki ýalňyşlyklara göz aýlaň. Web sahypaňyzy täzeden dizaýn etmek kararyna geleniňizde, sahypaňyzyň täze wersiýasynyň aýratyn “dev” serwerinde ýerleşdirilendigine göz ýetiriň. Hiç haçan janly üýtgeşmeler girizmäge synanyşmaň. Müňlerçe dollar ýitirip bilersiňiz.

4. Jübi telefony üçin amatly dizaýn

Web sahypalaryňyzyň ýüklenýän tizligi ykjam dostluk bilen baglanyşýar. Şeýle bolansoň, olara ýokary ähmiýet berilmelidir. Iň gowy zat, ikisini hem web sahypaňyzyň ösüş döwründe edip bolýar. Müşderileriňize haýal ýüklenýän web sahypalarynyň agyrysyny halas ediň. Ripazgylary we stil tablisalaryny barlamagyň ýoluny tapyň. JavaScript-i ýüklemegi yza süýşürmegi ýatdan çykarmaň. Bu, web sahypaňyzyň kadaly işlemegini üpjün edýär. Dogry öwrüliş tizligini optimizasiýa taktikasy üçin wagt beriň. Öndürijilik görkezijileriňiz we analitikaňyz size ýol görkezmeli. Baş sahypaňyzdaky çagyryş-hereket goýmasyny ýatdan çykarmaň.

5. Tizlik we ulanyjy tejribesi

Jübi enjamlarynda organiki gözlegleriň takmynan 60% -i bilen, “ykjam” dizaýny goşmak möhümdir. Bu şekil faýllaryny gysmakdan başlap, tizligi ýokarlandyrmak ýaly bir zat bolup biler. Web sahypaňyza ähli enjamlara girip bolýan bolsa, gitmek gowy.